:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::
    โทรศัพท์ : 02-363-6276 | สายด่วน : 081-446-4264 | Line Id : waccount

 

:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

บริการ

 

        

 

 • งานจดทะเบียนธุรกิจ 

  • รับจดทะเบียนห้างฯ ร้าน บริษัท 

  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 

  • ขึ้นทะเบียน e-Tax

 

 • งานจัดทำบัญชี

  • บริการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมที่กรมสรรพากรยอมรับ

  • จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระต่อกรมสรรพากรประจำเดือน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

  • จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกประเภทบัญชี

  • จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

  • ปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน

  • ปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 • งานที่ปรึกษาบัญชี

  • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

  • ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

 

 • งานตรวจสอบบัญชี

  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

 

 • งานพัฒนาระบบบัญชี

  • วางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน

  • ออกแบบเอกสารจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่กรมสรรพากรยอมรับ

 

“สะดวก ประหยัด รวดเร็ว คือ บริการของเรา”