:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::
    โทรศัพท์ : 02-363-6276 | สายด่วน : 081-446-4264 | Line Id : waccount

 

:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

     W Account พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ในด้านการดูแลเอกสารบัญชีและภาษีอากร เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี “ผู้จัดทำบัญชี” อย่างน้อยแห่งละ 1 คน

งานจดทะเบียน

จัดทำบัญชี

วางแผนภาษีอากร

     เป็นการช่วยลดภาระและความเสี่ยงในการบริหารงานด้านบัญชี  เช่น การจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ด้านบัญชี และภาษีอากร (ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้บริการสำนักงานบัญชี)  มีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ การจัดทำบัญชี และยื่นแบบภาษีอากร ที่ล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง  ทำให้ต้องเสียค่าปรับเพิ่ม ความยุ่งยากในการตอบคำถามด้านบัญชีภาษีอากร ต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร ตลอดจนข้อมูลทางการบัญชีที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจต่อไปได้

     W Account เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้าน   การจดทะเบียนนิติบุคคล   วางระบบบัญชี   จัดทำบัญชี   และดูแลภาษีอากร  ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

“สะดวก ประหยัด รวดเร็ว คือ บริการของเรา”